Direccions d’obra i coordinació de seguretat i salut

Des de Miatec Innova realitzem qualsevol tasca necessària per a la correcta execució d’una obra, ja sigui actuar com a direcció d’obra, realitzar el control de qualitat o la coordinació de seguretat i salut.
La direcció d’obra és necessària en l’execució d’un projecte, representa la propietat enfront del contractista i l’administració.
Realitzem direccions d’obra fent:

 

 

  • Un anàlisi inicial del projecte, aportant millores tècniques, econòmiques, funcionals i mediambientals.
  • Supervisant que l’execució s’ajusti al projecte
  • Dirigint l’execució de l’obra en aspectes tant tècnics com funcionals, estètics, legals o mediambientals, controlant els terminis i les possibles desviacions econòmiques.
  • Fent el replanteig i recepció de l’obra
  • Aportant el control documental a l’inici i al final de l’obra.

 

 

El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra és qui coordina els principis generals de prevenció i seguretat, vetlla pel compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals donant les indicacions i instruccions necessàries en matèria de seguretat i salut al contractista, subcontractista i treballadors autònoms. Les tasques que en aquest àmbit realitzem són:

 

  • Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, abans de l’inici de l’obra
  • Generació i comprovació de documentació inicial
  • Realització d’informes sobre l’activitat
  • Redacció d’actes de coordinació empresària