Assessorament a municipis, tècnics municipals i professionals

Una de les pretensions de Miatec Innova ha estat la col·laboració amb municipis que tinguin dèficits en els seus serveis tècnics, tant per raons de volum de feina, com d’especialitat o de disponibilitat.
Han estat força camps sobre els que hem pogut oferir els nostres serveis fins avui,

 

  • Projectes: Podem oferir tant la redacció de projectes, com la direcció d’obra en la posterior execució
  • Seguiment i contros de qualitat: De serveis que el municipi pugui tenir contractat amb empreses externes
  • Informes d’estat o funcionament: davant d’un funcionament incorrecte o de defectes sorgits en una instal·lació, edifici, o aparell que pugui estar en garantia, podem fer actuacions per detectar-ne les causes i fer els informes que explicitin els defectes, el que els ha provocat i la forma de resoldre’ls.
  • Contractació de subministraments: Els subministraments d’electricitat, gas, telefonia… solen tenir un pes important en el pressupost municipal. Adequar-los a la millor tarifa pot ser una font d’estalvi.
  • Suport en les relacions que els municipis han de mantenir amb les ccompanyies de submiistraments que interactuen al municipi.
  • Redacció de memòries i càlculs per a la presentació de sol·licituds de subvencions que facilitin la realització d’actuacions que l’economia del municipi no pot abastar sense ajudes.
  • L’elaboració de plans directors, plans d’adequació o plans estratègics són altres de les col·laboracions que Miatec Innova pot oferir als municipis que vulguin comptar amb els nostres serveis.
  • Ajudes en la confecció de plecs de condicions per a la contractació externa d’obres o serveis. També podem fer els informes tècnics per a la mesa d’ajdudicació un cop presentades les ofertes.