Punts de recàrrega per vehicles elèctrics

Miatec Innova ha estat pioner instal·lant varis punts de recàrrega per a vehicles elèctrics per l’administració pública a Menorca als darrers anys.

El models mes utilitzats són els que ofereix la casa Circutor, normalment monofàsics de 7,2 kW per a 2 vehicles elèctrics alhora. Amb mòdul de comunicació 3G, antivandàlic, control amb targetes RFID, informació de funcionament mitjançant indicador lluminós i pantalla LCD.

Manteniment Clima a Ciments Molins

Miatec Innova com a encarregada del manteniment dels equips de clima des del 2018 a les instal·lacions que Ciments Molins té a Sant Vicenç dels Horts ha portat a terme entre d’altres els següents projectes:

Instal·lació dels nous equips de producció de clima: Miatec ha realitzat el projecte i el muntatge d’una bancada en la que s’han acoblat els nous equips. L’actuació ha estat executada en dues fases, primer s’ha fet un estudi de càrregues al terrat on s’ha situat la bancada i una segona fase en la que s’ha realitzat pròpiament el muntatge.

Instal·lació d’una refredadora aigua-aigua nova de la marca Clint  que dóna servei a una de les sales de control. Per adaptar el nou equip és necessari realitzar algunes modificacions . Instal·lem canonades de polipropilè per a garantir una major durabilitat.

Execució Planta Fotovoltaica al Casal de Gent Gran de Maó

Miatec Innova està executant una planta fotovoltaica per autoconsum pel Casal de Gent Gran de Maó.

Les principals característiques de la planta fotovoltaica són:

-Potencia instal·lada: 22kWp
-Panells instal·lats: 88 de 250Wp
-Instal·lat sobre coberta inclinada. Estructura coplanar.
-Inversor 20 kW amb connexió internet. Monitorització de les dades.
-Mòduls protecció en CC i CA.
-Amb doble comptador segons RD 900/2015

Renovació enllumenat CF.Vallvidrera

Renovació de l’enllumenat del camp de futbol de Vallvidrera

Els treballs de renovació de l’enllumenat del camp de futbol de Vallvidrera s’han realitzat de la següent manera.
Primer s’ha fet l’anàlisi de l’estat de corrosió en què es troben les columnes dels projectors, es continua amb la retirada dels focos actuals i creueta de la part superior amb la renovació del cable que alimenta els focos. Els equips es substituiren per uns de nous col·locats al mateix punt on són actualment.
Per últim es realitzen treballs d’enfocament en horari nocturn per garantir la bona il·luminació del camp.

Direcció d’obra i coordinació de SS

Nova il·luminació del camp de futbol del Vila-seca

Nova il·luminació del camp de futbol del Vila –Seca situat dins l’estadi esportiu municipal de Vila-seca (Tarragona)

 

Estudi geotècnic del terreny en sòl mig, amb 4 sondeigs tipus Rotació Helicoïdal/DPSH a 8,0 metres i/o Rebuig. Extracció de mostres representatives del subsòl (Assaigs SPT/Mostres Inalterades). Supervisió dels treballs de camp i reconeixement geològic del solar per un geòleg especialista en geotècnica. Reportatge fotogràfic dels assaigs realitzats i dels afloraments pròxims.

 

Realització dels següents assaigs de laboratori: 2 d’anàlisis granulomètric; 2 de límits d’Atterberg; 2 d’humitat natural; densitat aparent; resistència a compressió; Proctor normal; C.B.R.; contingut en sulfats. Determinació de la Cota i tipologia de la fonamentació, Càrregues admissibles i assentaments previsibles, Consideracions sobre esplanades i ferms, Estabilitat de talussos a curt termini.

 

Direcció d’obra i coordinació de SS

Enllumenat als Jardins Artigas de La Pobla de Lillet

Calia trobar una solució integrada amb el que són els Jardins Artigas de La Pobla de Lillet dissenyats per Antoni Gaudí a principis del segle passat.

Calia dissenyar una il·luminació que passant desapercebuda de dia, donés una bona il·luminació per la nit quedant integrada en el entorn Gaudinià.
Amb l’assessorament de la Càtedra Gaudí es va cercar un disseny estilitzat, simple amb colors que ajudessin a que durant el dia els punts “desapareguessin” en el paisatge dels jardins.

 

El resultat final després de diverses proves va ser una il·luminació amb led de 3000K regulables i uns suports que subjecten uns projectors petits que il·luminen els racons i figures mes significatives dels jardins.

 

L’esquema elèctric permet diverses enceses. Es pot configurar una encesa general, una en que només queden il·luminats els espais concrets singulars i les figures i un altre en que és possible fer concerts, teatre o lectures de poesia.

Projectes d’enllumenat

Dissenys de peces i solucions personalitzades