Redacció del Pla Director d’enllumenat públic a Sant Esteve Sesrovires

Comencem integrant tota la informació rebuda, gràfica i alfanumèrica en una base de dades (Postgresql+Gis) i un Sistema d’Informació geogràfica (GIS).

Es vinculen les característiques de cada element amb les seves coordenades, associant l’identificador únic de cada lluminària o quadre a cadascun dels punts gràfics que les/els representen.

Amb tota la informació incorporada, fem una revisió de les dades existents per detectar possibles mancances.

Paral·lelament s’ha fet una inspecció de tots els quadres, fotografies d’ubicació i de detall i es recullen en unes fitxes les dades més significatives: Nom, adreça, proteccions generals, sistema d’encesa, sistema de regulació, bypass regulació activat o no, proteccions de les sortides i observacions. També s’han fet mesures d’intensitats, tensions, potències i aïllaments.

Posteriorment s’han classificat les lluminàries i les làmpades.
Es calcula l’eficiència energètica de cadascun del trams dels carrers poligonats, seguint el protocol que estableix la ITC-EA-01 del reglament d’eficiència energètica de l’enllumenat exterior, i es compararà el resultat També es calcularà la Qualificació energètica de cadascun dels trams de carrer seguint el protocol del punt “3.-Calificación energética de las instalaciones de alumbrado” de la mateixa ITC-EA-01.

Un cop tancat l’inventari, es contrastarà la potència contractada de cada quadre amb la potència prevista que hauria de registrar un maxímetre en funció de la potència instal·lada.

Per finalitzar l’estudi s’entrega una memòria on es recullen l’inventari i les dades amb la diagnosi de l’estat actual de la xarxa i les propostes d’actuacions de millora amb pressupost.

Redacció del Pla Director d’enllumenat públic a Badia del Vallès

Elaboració del Pla director d’enllumenat públic a Badia del Vallès

L’ajuntament de Badia del Vallès detecta la necessitat de fer un pla director per tal de tenir fixats uns criteris d’actuació que permetin una millor planificació de les actuacions futures.

 

 

Primer s’ integra tota la informació rebuda, gràfica i alfanumèrica en una base de dades i un Sistema d’Informació geogràfica.

Paral·lelament es fa una inspecció de tots els quadres, amb fotografies d’ubicació i de detall i es recullen les dades més significatives en unes fitxes: Nom, adreça, proteccions generals, sistema d’encesa, sistema de regulació, bypass regulació activat o no, proteccions de les sortides i observacions amb la mesura de les potències, tensions, aïllaments.

 

 

Finalment es mostren les parts de l’enllumenat que necessiten renovació, les que presenten algun defecte i les que no necessiten cap intervenció.

Redacció del Pla Director d’Enllumenat públic a Vilanova del Vallès

L’objectiu del treball és elaborar un inventari de la xarxa de l’enllumenat existent sobre cartografia amb vinculació a bases de dades, incloent tots els treballs de camp necessaris i l’aixecament topogràfic. L’inventari inicial tenia 2.378 punts de llum. Paral·lelament s’ha fet una inspecció de tots els quadres. S’han fet fotografies d’ubicació i de detall i s’han recollit en unes fitxes les dades més significatives. També s’han fet mesures d’intensitats, tensions, potències i aïllaments.

Un cop finalitzat l’inventari, fixem els valors de referència i es determinen els dèficits de tot tipus que tenen les instal·lacions. El Pla d’Actuació ha de complir amb la funció d’integrar totes aquestes dades per fer una única proposta d’actuació que reculli totes les necessitats sense duplicar actuacions.

Estudi lumínic a KAO

Adaptació de l’estudi sobre el compliment de la normativa de prevenció de la contaminació lumínica als tres centres de KAO. El treball inclou Preparació de la planimetria i sistemes per la feina de camp, aplicant la normativa i incorporant com a productes substitutoris aquells que estan disponibles amb els canvis tecnologics produïts recentment.

Estudi Lumínic