TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de:

Miatec Innova, S.L, [d’ara endavant  Miatec Innova], és el titular del portal Web miatec.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/Llenguadoc,35 Barcelona, (08030), NIF B62792783. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34290 , foli 45, full B241882, inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a: miatec@miatec.cat.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça: miatec@miatec.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE CONTACTE”

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Miatec Innova, C/Llenguadoc,35 Barcelona, (08030), NIF B62792783. O a través del correu electrònic: miatec@miatec.cat, i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

AVÍS LEGAL (LSSI)

1.1    AVÍS LEGAL (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

Miatec Innova, S.L, [d’ara endavant  Miatec Innova], és el titular del portal Web, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/Llenguadoc,35 Barcelona, (08030) NIF B62792783. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34290 , foli 45, full B241882, inscripció 1ª, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a: miatec@miatec.cat.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per  Miatec Innova, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

Miatec Innova no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Miatec Innova no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de miatec.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web miatec.cat com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

 

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda.  Miatec Innova pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Miatec Innova declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix,  Miatec Innova no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

Miatec Innova no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que  Miatec Innova realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de  Miatec Innova.
  2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de  Miatec Innova i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de  Miatec Innova.
  3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per  Miatec Innova. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
  4. Excepte autorització expressa de  Miatec Innova, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” miatec.cat.
  5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de  Miatec Innova, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de  Miatec Innova.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

Miatec Innova mai li enviarà un correu electrònic ni el trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a  Miatec Innova, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  Miatec Innova, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de  Miatec Innova  o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per  Miatec Innova, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

Miatec Innova utilitza el domini “miatec.cat” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, com per exemple: llaberia.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “Miatec Innova” a la seva URL.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreça: miatec@miatec.cat i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen. Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a: miatec@miatec.cat i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Miatec Innova està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de miatec.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Miatec Innova considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document,  Miatec Innova informa:

1-Titularitat dels Fitxers

Miatec Innova amb domicili social a: C/Llenguadoc,35 Barcelona, (08030), NIF B62792783, és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades a la Web http://www.agpd.es

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], té com a principals característiques:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

  1. Per al Fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web cat.
  2. Resoldre les qüestions formulades.
  3. I remetre’ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de  Miatec Innova.

 

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè  Miatec Innova, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça: miatec@miatec.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”

3-Mesures de Seguretat

Miatec Innova, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [USUARIOS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de,  Miatec Innova, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si s’escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si s’escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: miatec@miatec.cat.

– Comunicació per escrit dirigida a: Miatec Innova, C/Llenguadoc,35 Barcelona, (08030).

Miatec Innova, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

Miatec Innova, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

5- Canvi de Normativa

Miatec Innova, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: miatec@miatec.cat.

1.3    Política de Cookies

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador i ens permet reconèixer a l’usuari. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen en l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies, serveix per analitzar pautes de tràfic en la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar-ne el seu ús.

Cookies permanents: Són emmagatzemades en el disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una cookie permanent posseeix una data d’expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d’aquesta data. Les utilitzem, generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per a diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempte del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s’utilitza estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L’usuari té en qualsevol moment l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això,  Miatec Innova, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Exemples de configuració de les cookies a diferents navegadors :

 

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

 

 

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es traslladen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.